Professor de ciencies polítiques de la Universitat Pompeu Fabra

Professor - responsable de l'assignatura "Dret constitucional i estatutari" de l'Escola de Policia de Catalunya

Professor de les Aules de Gent Gran de la Universitat de Barcelona

Exlletrat del Parlament de Catalunya